PresentacióL' Associació Cultural LIVE BARCELONA és una entitat que organitza i gestiona visites guiades teatralitzades per els barris de la ciutat de Barcelona, per fomentar el coneixement de la història i de les histories de la Ciutat i de Catalunya, així com del espai públic. Les nostres visites seran experiències de vivència directa de la ciutat, dels seus espais i de les persones que van tenir un rol esencial en la seva història.

Els fins de l’associació són:
• Organitzar i gestionar visites guiades teatralitzades per als barris de la ciutat de Barcelona, amb la participació d’actors professionals, pensades per la població local i eventualment turista alhora, perquè es pugui fomentar el coneixement de la història i del patrimoni locals a través de la interpretació de persones realment existides i conegudes de la història de la ciutat o personatges de ficció.
• Fomentar l’art del teatre al carrer, com a forma d’expressió democràtica i cultural; fomentar la difusió d’ obres ( textos teatrals, cançons, poemes) d’ autors locals, catalans i espanyols.
• Donar a conèixer zones de la ciutat amb unes característiques especials o que hagin tingut un rol o un pes important en un determinat moment històric i que en la modernització de la ciutat o senzillament en el dia a dia queden desapercebudes.
• Familiaritzar les noves generacions amb els espais de la ciutat i la seva història per ajudar a forjar o enfortir el sentit de pertinença amb l’ espai públic.
• Fomentar una implicació més profunda amb la ciutat, un lligam emocional amb la seva vida i història.
• Generar sinergies amb organitzacions i associacions presents al territori per optimitzar recursos i ajudar a dinamitzar l'economia local.
• Fomentar l’ús i la convivència en l’espai ciutadà de població local i turistes.

L' Associació Cultural LIVE BARCELONA és una entitat sense afany de lucre, registrada a la Direcció General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
La nostra missió es sensibilitzar la població a la història local i general i fomentar en ella una reflexió cultural (històrica, política, arquitectònica, social) sobre el seu entorn.
  
The Cultural Association BARCELONA LIVE is an entity that manages and organizes dramatized tours in Barcelona, to encourage the knowledge of the history and the histories of the city itself and of Catalonia, as well as the knowledge of the public space. Our tours will experience direct experiences of the city, its people and places that played a essential role in its history .

The aims of the association are:
• Organize and manage dramatized tours in the city of Barcelona, with the participation of professional actors, designed for both locals and tourists eventually, to promote locals history and heritage through the interpretation of truly- known-existed people the city or fictional characters .
• Encourage the art of street theatre as a form of democratic and cultural expression; promote the dissemination of works ( theatrical texts , songs , poems ) of local authors, both Catalan and Spanish .
• Disseminate areas of the city with special characteristics or that have had a major role in a particular historical moment and that with the process of modernization of the city go unnoticed.
• Familiarize the younger generation with the spaces of the city and its history, by forging or strengthening the sense of belonging to the public space.
• Develop a deeper involvement with the city, an emotional bond with its life and history.
• Build synergies with organizations and associations present in the territory to optimize resources and help stimulate the local economy.
• Encourage the use and coexistence in the public space of locals and tourists.

The Cultural Association BARCELONA LIVE is a non -profit organization, registered with the Directorate General of Legal Entities of the Generalitat of Catalonia.

Our mission is to raise awareness and promote local history and encourage a cultural (historical, political , architectural , social ) reflection of it on the current environment.